Sportsplan for Lindås IL Handball


  • Sportsplanen skal bidra til å gjere klart for idrettslaget kva for verdiar håndballgruppa skal drivast etter.

  • Sportsplanen skal styrke kontinuiteten og kunnskapsoverføringa i håndballgruppa ved bytte av personar i diverse roller.

  • Sportsplanen skal beskrive korleis klubben ønsker at håndballgruppa skal organiserast og kva for målsettingar klubben har for de aktive på dei
    ulike nivåa.

  • Sportsplanen skal tydeleggjere kva for oppgåver og funksjoner som finns i klubben og etter kva slags verdiar den enkelte skal arbeide etter.
                                                        Sportsplan.pdf