Økonomihåndbok for Lindås IL

Styret i Lindås IL har det overordna økonomiske ansvaret for klubben sin økonomi.

Økonomihåndboka bidrar til

  • Gode rutinar for alt som har med økonomi å gjere i klubben
  • Eit godt grunnlag for løpande styrearbeid
  • Forsvarlig økonomistyring i idrettslaget


Klubben sin overordna økonomiske prinsipp er at drift og investeringar skal vera sjølvfinansiert gjennom inntektsbringande tiltak og eigendelar.

Lindås IL fører fortløpande rekneskap noko som gir styret gode forut setningar for totaloversikt over den økonomiske nå situasjonen, samt et realistisk bilde av den økonomiske utviklinga.

Det er også viktig at de ulike gruppene har kontroll på sitt forbruk mot planlagt budsjett for året.

Håndboka beskriv kva oppgåver dei forskjellige rollane har og korleis de skal utføre oppgåvene ("rutinar").

Denne håndboka er laga med NIFs lov

som grunnlag.

Økonomihandbok Lindås IL 2017.pdf