Sportsplan for Lindås IL Fotball


  • Sportsplanen skal bidra til å gjere klart for idrettslaget kva for verdiar fotballgruppa skal drivast etter.

  • Sportsplanen skal styrke kontinuiteten og kunnskapsoverføringa i fotballgruppa ved bytte av personar i diverse roller.

  • Sportsplanen skal beskrive korleis klubben ønsker at fotballgruppa skal organiserast og kva for målsettingar klubben har for de aktive på dei
    ulike nivåa.

  • Sportsplanen skal tydeleggjere kva for oppgåver og funksjoner som finns i klubben og etter kva slags verdiar den enkelte skal arbeide etter.                                                        

Sportsplan Lindås IL Fotball.pdf